Πολιτική απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.aretietal.com τηρώντας τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/2006 όπως εκάστοτε ισχύουν) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου.

Προσωπικά Δεδομένα


Προσωπικά Δεδομένα θεωρούνται πληροφορίες όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, e-mail, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου και fax και άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν το άτομο. Ο επισκέπτης - χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών φορμών που επισημαίνονται με αστερίσκο, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.

Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να παρέχει αιτηθείσες από τον χρήστη υπηρεσίες, να επικοινωνεί με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες και να στέλνει στους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς από μέρους της Εταιρείας προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα με τα στοιχεία του ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ως άνω επεξεργασία τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία όπως προβλέπεται κατωτέρω.