Πολιτική απορρήτου

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών - χρηστών του διαδικτυακού τόπου www.aretietlal.com τηρώντας τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Η οποιαδήποτε ενδεχόμενη τροποποίηση υπάρχουσας ή εφαρμογή νέας σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ή αλλαγή της εταιρικής πολιτικής που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία του δικαιώματος ιδιωτικότητας του χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου.


Προσωπικά Δεδομένα

Δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Ο επισκέπτης - χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου δεν απαιτείται να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα προκειμένου να πλοηγηθεί ή να έχει πρόσβαση σε αυτόν. Στην περίπτωση όμως, που επιθυμεί να συμμετάσχει σε υπηρεσίες που παρέχει ο Διαδικτυακός Τόπος είναι απαραίτητο να συμπληρώσει τα πεδία των σχετικών φορμών που επισημαίνονται με αστερίσκο, ώστε η Εταιρεία να μπορεί να του παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες.


Σκοπός Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα προκειμένου να προωθεί τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον Διαδικτυακό Τόπο, να παρέχει αιτηθείσες από τον χρήστη υπηρεσίες, να επικοινωνεί με τους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες και να στέλνει στους χρήστες – ενδιαφερόμενους πελάτες ενημερωτικό και διαφημιστικό υλικό. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης για λόγους στατιστικούς και έρευνας αγοράς από μέρους της Εταιρείας προκειμένου να γίνεται αξιολόγηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος και διαμόρφωση της εμπορικής πολιτικής της. Συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα με τα στοιχεία του ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί στην ως άνω επεξεργασία τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεσή του μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρεία όπως προβλέπεται κατωτέρω.


Αποδέκτες των Δεδομένων και Σκοπός Διαβίβασης

Η Εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε υπαλλήλους, αντιπροσώπους της και τρίτους παρόχους υπηρεσιών, εντός ή εκτός της χώρας κατοικίας των χρηστών, για τους σκοπούς που προβλέπονται στους παρόντες όρους. Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα τηρούν τα προσωπικά δεδομένα στα γραφεία τους ή στους διακομιστές τους. Τα ανωτέρω πρόσωπα τα οποία έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα δεδομένα αυτά απόρρητα.

Κατά κύριο λόγο η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η Εταιρεία και τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, έχουν επίσης το δικαίωμα να κοινοποιήσουν προσωπικά δεδομένα στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες δημόσιες αρχές ή σε άλλα πρόσωπα προς συμμόρφωση με τυχόν δικαστική απόφαση ή νόμιμη διαταγή και στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται ή επιβάλλεται εκ του νόμου.


Συναίνεση Χρήστη – Δικαιώματα Ενημέρωσης, Πρόσβασης και Αντίρρησης

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία. Ο επισκέπτης-χρήστης μπορεί να ενημερωθεί σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και να απαιτήσει τη διόρθωση, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους, καθώς και να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία τους επικοινωνώντας με το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας στο τηλέφωνο 2315119474,  6948485354 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@aretietal.com .

Με τους παρόντες όρους γνωστοποιούνται στους επισκέπτες-χρήστες τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω ο χρήστης δηλώνει εάν συναινεί στην αποστολή ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων μέσω e-mail από την Εταιρεία σχετικά με τα προϊόντα που εμπορεύεται και τυχόν προσφορές. Ο χρήστης μπορεί επίσης ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διακοπή της αποστολής αυτών των ενημερωτικών – διαφημιστικών μηνυμάτων.